PSM - Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας

Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας:
Εξάμηνο Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες
ανά Εβδομάδα
Σύνολο Ωρών Μαθήματος ανά Εξάμηνο Ποσοστό επί Συνόλου Ωρών Μαθήματος
(Θ) (Θ) (Θ)
1 PSM 0101 Διαδικασία Αγορών 5 70 100%
1 PSM 0102 Βασικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 4 56 100%
1 PSM 0103 Αγγλικά για Επιχειρήσεις Ι 4 56 100%
1 PSM 0104 Βασικές Αρχές Λογιστικής 4 56 100%
1 PSM 0105 Εισαγωγή στα Ναυτιλιακά 5 70 100%
2 PSM 0201 Ναυτιλιακά Οικονομικά 5 70 100%
2 PSM 0202 Εισαγωγή στο Διεθνές Εμπόριο 4 56 100%
2 PSM 0203 Logistics Ι 4 56 100%
2 PSM 0204 Αγγλικά για Επιχειρήσεις ΙΙ 4 56 100%
2 PSM 0205 Τεχνική Διαπραγματεύσεων 5 70 100%
3 PSM 0301 Ναυλώσεις και Ναυτασφαλίσεις 5 70 100%
3 PSM 0302 Τεχνολογία Πλοίων 4 56 100%
3 PSM 0303 Logistics II 4 56 100%
3 PSM 0304 Διαχείριση Λειτουργιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας 5 70 100%
3 PSM 0305 Αγγλικά για Επιχειρήσεις ΙΙΙ 4 56 100%
4 PSM 0401 Προηγμένες Υπολογιστικές Εφαρμογές 5 70 100%
4 PSM 0402 Διαχείριση Πλοίων 5 70 100%
4 PSM 0403 Διεθνή Συστήματα Ανάπτυξης και Αειφορίας 4 56 100%
4 PSM 0404 Ναυτικό Δίκαιο 4 56 100%
4 PSM 0405 Διαχείριση Φορτίων 4 56 100%
      ΣΥΝΟΛO 1232 100%

PSM - Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι απόφοιτοί του προγράμματος «Διαχείριση Αγορών και Πορμηθειών – Ναυτιλιακά» θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή: αγορές, λήψη παραγγελιών, διαχείριση αποθήκης, διανομή και εξυπηρέτηση πελατών. Οι γνώσεις και δεξιότητές τους θα καλύπτουν τον σχεδιασμό και προγραμματισμό, τον καθορισμό κριτηρίων και προδιαγραφών για επιλογή προμηθευτών, την εκτέλεση έρευνας αγοράς, τη διαπραγμάτευση, τη διεκπεραίωση αγορών, την παραλαβή και έλεγχο υλικών σε αποθήκη, τη διαχείριση αποθεμάτων καθώς και τη λειτουργία αποθηκευτικών χώρων. Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να υπολογίσουν το κόστος προμήθειας, να εισηγηθούν ένα σύστημα λήψης παραγγελιών, να σχεδιάσουν ένα απλό σύστημα διανομής προϊόντων και να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες πελατών.

Οι φοιτητές θα κατανοούν πως λειτουργεί το διεθνές εμπόριο, οι διεθνείς τάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι υπηρεσίες συνδυασμένων μεταφορών και θα μπορούν όχι απλά να διαχειριστούν τις λειτουργίες επιμελητείας (logistics) και αλυσίδας προμηθειών και αποθεμάτων αλλά να αναγνωρίζουν ευκαιρίες βελτίωσης, να μειώνουν τη σπατάλη και να εισηγούνται ενέργειες βάσει των αρχών της λιτής διαχείρισης.

Στην σημερινή εποχή όπου οι έννοιες ποιότητα, αξία, αειφορία, περιβαλλοντική συνείδηση, ασφάλεια και υγεία είναι κλειδιά επιτυχίας, οι απόφοιτοι μας θα έχουν τα πρακτικά εφόδια για να συμμετέχουν και να βελτιώνουν τις προσπάθειες και συστήματα των επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, θα έχουν βασική αντίληψη για τις δραστηριότητες μιας ναυτιλιακής εταιρείας και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά στα τμήματα αγορών τους. Οι απόφοιτοι θα έχουν γνώση των τμημάτων που απαρτίζουν μια ναυτιλιακή εταιρεία , ενώ παράλληλα θα κατανοούν τον ρόλο τους στη διαδικασία προσφοράς υπηρεσιών. Επιπλέον, θα έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίζουν τα κύρια μέλη της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και τον σκοπό ύπαρξής τους. Θα γνωρίζουν την πολυμορφία της αγοράς ναυλώσεων, την ναυτασφαλιστική πρακτική και την αποδοτική ικανοποίηση των αναγκών του ναυλωτή, τα ναυπηγικά χαρακτηριστικά πλοίων και διαχείριση φορτίων και θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τα ανάλογα ναυτιλιακά έγγραφα. Θα αντιλαμβάνονται, επίσης, βασικούς ναυτιλιακούς οικονομικούς και νομικούς όρους.

Οι φοιτητές θα αποκομίσουν ακόμα εξειδικευμένες γνώσεις προηγμένων εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και Αγγλικών για επιχειρήσεις. Ακόμα, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, μερικοί φοιτητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλές πρακτικές σε εταιρείες στο εξωτερικό και να εξασκήσουν παράλληλα τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Στα πλαίσια προσφοράς μιας σφαιρικής εκπαίδευσης, οι φοιτητές θα μπορούν να διευρύνουν την αντίληψή τους για τον τομέα μέσω των επισκεπτών ομιλητών, εκπαιδευτικών εκδρομών σε κρουαζιερόπλοιο κι εταιρείες.

Τέλος, η πρακτική εξάσκηση σε εταιρείες τόσο στον πρώτο όσο και στο δεύτερο χρόνο σπουδών, δίνει στους φοιτητές μια γεύση από τον κόσμο της (παρα) ναυτιλίας και του εμπορίου, αφ’ ενός για καλύτερη προετοιμασία για την ένταξή τους μετά στην αγορά εργασίας, αλλά και για να αποφασίσουν οι ίδιοι καλύτερα που θα προτιμούσαν να δραστηριοποιηθούν.

PSM - Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ηςΠεριγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι σπουδαστές/-ριες θα έχουν αποκτήσει σφαιρική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με τη λειτουργία των Αγορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, έτσι ώστε να μπορούν να εργαστούν στο Τμήμα Αγορών και τη Διαχείριση Αποθεμάτων σε επιχειρήσεις στο ευρύτερο εμπόριο και τη βιομηχανία ή σε ναυτιλιακές και παραναυτιλιακές εταιρείες.

Ειδικότερα, οι σπουδαστές/-ριες θα καταστούν ικανοί/-ές να ερευνούν και να εντοπίζουν προϊόντα και προμηθευτές και να θέτουν τα κατάλληλα κριτήρια για την αξιολόγησή τους. Επιπρόσθετα, οι σπουδαστές/-ριες θα γνωρίζουν τις λειτουργίες και τα τμήματα μιας (ναυτιλιακής) επιχείρησης και το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί, την τεχνική των διαπραγματεύσεων, καθώς και τα διεθνή συστήματα πιστοποίησης που αφορούν στο συγκεκριμένο τομέα. Επιπλέπον, θα έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίζουν τα κύρια μέλη της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το σκοπό ύπαρξής τους. Ακόμα, θα γνωρίζουν πως λειτουργεί το διεθνές εμπόριο και η επιμελητεία, καθώς επίσης πως γίνεται η διαχείριση φορτίων.

Τέλος, οι σπουδαστές/-ριες θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις Αγγλικών για επιχειρήσεις και γνώσεις προηγμένων εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ειδικότερα για τη Ναυτιλία, το πρόγραμμα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορούν οι σπουδαστές/-ριες να αντιλαμβάνονται τις τεχνικές ιδιαιτερότητες του τομέα και τη φύση του παγκόσμιου δικτύου ναυτιλίας και των διεθνών εμπορικών συναλλαγών.

PSM - Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών – Ναυτιλιακά» έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την Οργάνωση Εργοδοτών και Βιομηχάνων καθώς και με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού έτσι ώστε να στοχεύει στις άμεσες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές τις απαιτούμενες επιστημονικές κι επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες για ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας είτε αυτή είναι στο ευρύτερο εμπόριο/ βιομηχανία ή σε ναυτιλιακές εταιρείες/ παραναυτιλιακά επαγγέλματα.

Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα προς καινοτομίες του κλάδου. Οι εκπαιδευτές μας προέρχονται από τη βιομηχανία και φέρουν μαζί τους νέα γνώση καθώς αυτή εξελίσσεται. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο Προγράμματος Σπουδών είναι σε συνεχή επικοινωνία με σχετικούς φορείς για επαναπροσδιορισμό των αναγκών της αγοράς εργασίας αν χρειάζεται.

Η σημαντικότητα του προγράμματος έγκειται στον δυναμικό συνδυασμό (1) διαχείριση αγορών και προμηθειών, ενός σχετικά καινούριου κλάδου σπουδών στην Κύπρο, και (2) ναυτιλιακά, προσφέροντας στους απόφοιτους ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, αφού κανένα άλλο ίδρυμα στην Κύπρο δεν προφέρει αυτό τον συνδυασμό, ειδικά διετούς διάρκειας και με γνώμονα την επαγγελματική κατάρτιση.

Είσοδος (κινητές συσκευές)