• Αρχή
 • ΜΙΕΕΚ
 • Κανονισμοί Σπουδών

Κανονισμοί Σπουδών

Untitled Document
Κανονισμοί Σπουδών (αρχείο)

Διοίκηση

Τα ΜΙΕΕΚ υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Αρμόδια Αρχή

Αρμόδια Αρχή είναι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος συνήθως ενεργεί μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου.

Γλώσσα διδασκαλίας

Γλώσσα διδασκαλίας στα προγράμματα πλήρους φοίτησης του Ινστιτούτου είναι η Ελληνική, εκτός αν άλλως αποφασίσει η Αρμόδια Αρχή.

Ακαδημαϊκό έτος

 1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου χρόνου.
 2. Κάθε ακαδημαϊκό έτος διακρίνεται για τα εκπαιδευτικά προγράμματα πλήρους φοίτησης (διδασκαλία, κατανομή της διδακτέας ύλης, αξιολόγηση των σπουδαστών/-ριών και πρακτική κατάρτιση στη βιομηχανία), ως ακολούθως:
  • Εξάμηνο (Φθινοπωρινό) -14 εβδομάδες διδασκαλίας και δύο εβδομάδες εξετάσεων
  • Εξάμηνο (Εαρινό) -14 εβδομάδες διδασκαλίας και δύο εβδομάδες εξετάσεων
  • Πρακτική Εξάσκηση - 6 εβδομάδες ανά έτος
  Η πρακτική εξάσκηση μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια ή μετά τη συμπλήρωση του κάθε εξαμήνου (Φθινοπωρινού ή Εαρινού).
  Οι ημερομηνίες έναρξης κάθε εξαμήνου υπόκεινται σε τροποποιήσεις ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης και έγκρισή τους από το Συμβουλευτικό Σώμα.
 3. Το τελευταίο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου διεξάγονται τελικές γραπτές και πρακτικές εξετάσεις στη διδαχθείσα ύλη του συγκεκριμένου εξαμήνου.
 4. Η Αρμόδια Αρχή αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης του Ινστιτούτου, σε περιπτώσεις όπου το επιβάλλουν απρόβλεπτες συνθήκες, να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για τις εργασίες που αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους.

Αριθμός εισακτέων σπουδαστών/-ριών

Ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών/-ριών κατά πρόγραμμα σπουδών στο Ινστιτούτο καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή, έπειτα από σύσταση του Συμβουλευτικού Σώματος του Ινστιτούτου, λαμβανομένων υπόψη και των αναγκών της Βιομηχανίας.
Περιορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων (μέχρι 5% των εισακτέων) παραχωρείται σε υποψηφίους/-ες που ανήκουν στις πιο κάτω ειδικές κατηγορίες, νοουμένου ότι ύστερα από σχετική συνέντευξη διαφανεί πως θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες του επαγγέλματος:
 • Πάσχοντες/-ουσες από θαλασσαιμία
 • Πάσχοντες από σοβαρή χρόνια πάθηση (π.χ. διαβητη)
 • Άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, οι οποίες καθορίζονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Υποβολή Αιτήσεων

Αιτήσεις συμμετοχής για διεκδίκηση θέσης στα διάφορα προγράμματα πλήρους φοίτησης που προσφέρει το Ινστιτούτο υποβάλλονται στο Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε ειδικά έντυπα, ύστερα από σχετική προκήρυξη των θέσεων, εκτός αν άλλως αποφασίσει η Αρμόδια Αρχή μετά από εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και σύσταση του Συμβουλευτικού Σώματος.

Αιτήσεις εισδοχής

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η αίτηση είναι η κατοχή αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Απολυτηρίου εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (δημόσιας ή ιδιωτικής) και ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας (όσον αφορά στους άνδρες).

Τρόπος Επιλογής

Η επιλογή των εισακτέων σπουδαστών/-ριών γίνεται ύστερα από μοριοδότηση, η οποία πραγματοποιείται βάσει των κριτηρίων που έχει θεσμοθετήσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Σώμα.

Αιτήσεις από Αλλοδαπούς φοιτητές

Αιτήσεις από πολίτες της ΕΕ γίνονται δεκτές υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
 • Κατοχή απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισάξιου διπλώματος του απολυτηρίου.
 • Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.
 • Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή που έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Δημοκρατίας.

Εγγραφές

Οι εγγραφές, όλων όσοι θα έχουν εξασφαλίσει θέση, γίνονται μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων σε ημερομηνίες που καθορίζονται από το Ινστιτούτο.

Πιστοποιητικό Υγείας

Οι εισακτέοι/-ες σπουδαστές/-ριες στους συναφείς Κλάδους Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό υγείας πριν την έναρξη των μαθημάτων, στο οποίο να φαίνεται ότι είναι απαλλαγμένοι από τα πιο κάτω:
 • Λοιμώδη Ηπατίτιδα
 • Ηπατίτιδα εξ ομολόγου ορρού Β
 • AIDS
 • Φυματίωση
 • Σοβαρές Δερματικές Παθήσεις
 • Άλλες Μεταδοτικές Ασθένειες

Πρόγραμμα Σπουδών

Λεπτομέρειες για τα Προγράμματα Σπουδών ανά επαρχία, τα οποία προσφέρονται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τα ΜΙΕΕΚ, το περιεχόμενο και η διάρκειά τους, αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας

Σύστημα Βαθμολογίας

 • Το σύστημα βαθμολογίας των διαφόρων θεμάτων είναι αριθμητικό, από 1 μέχρι 100 και κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 50.
 • Στο Δίπλωμα αναγράφεται ο χαρακτηρισμός "Άριστα" (85-100), "Λίαν Καλώς" (65-84), και "Καλώς" (50-64).

Τρόπος Αξιολόγησης

 1. Η αξιολόγηση της επίδοσης των σπουδαστών/-ριών γίνεται ανά εξάμηνο σε κάθε μάθημα και περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρόπους:

  Αξιολόγηση Ποστοστό
  Παρακολούθηση 85% του χρόνου διδασκαλίας      10%
  Εργασίες (ατομικές ή ομαδικές)
  Διαγωνίσματα
  Ερευνητικήεργασία (ατομική και ομαδική)
  Πρακτική εργασία
  Παρουσιάσεις
  20%
  Ενδιάμεση εξέταση (Πρακτική και Θεωρητική)       30%
  Τελική εξέταση (Πρακτική και Θεωρητική)              40% 

  Ο συγκεκριμένος συνδυασμός των πιο πάνω και η σχετική βαρύτητά τους για την τελική αξιολόγηση των σπουδαστών/-ριών καθορίζονται στα αναλυτικά προγράμματα του κάθε θέματος.
 2. Ο τελικός βαθμός του Διπλώματος εξάγεται από τη μέση σταθμική βαθμολογία όλων των μαθημάτων.
 3. Με την ολοκλήρωση του Β΄ Έτους σπουδών οι σπουδαστές/-ριες παίρνουν μαζί με το Δίπλωμα και κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας με τα θέματα και των δύο ετών σπουδών.

Ανεξετάσεις

 1. Μετά τη λήξη των εξετάσεων κάθε εξαμήνου ο Σύλλογος Διδασκόντων/-ουσών συνεδριάζει εντός δεκαπέντε ημερών και αποφασίζει για θέματα ανεξετάσεων.
 2. Σπουδαστής/-ρια παραπέμπεται σε ανεξέταση εφόσον δεν έχει εξασφαλίσει βαθμολογία 50 και άνω στα 100. Κάθε σπουδαστής/-ρια δικαιούται να παρακαθίσει σε ανεξετάσεις μέχρι δύο μαθήματα ανά εξάμηνο.
 3. Σε περίπτωση που σπουδαστής/-ρια συνεχίζει και μετά τις ανεξετάσεις να μην εξασφαλίζει βαθμολογία άνω του 50/100 δε θα δικαιούται Δίπλωμα, αλλά θα του δίνεται «Βεβαίωση Παρακολούθησης» με όλα τα μαθήματα και την αντίστοιχη βαθμολογία. Το ίδιο ισχύει και για τους/τις σπουδαστές/-ριες που έχουν αποτύχει σε περισσότερα από δύο μαθήματα σε ένα εξάμηνο. Μεταφορά μαθημάτων δεν επιτρέπεται. Νοείται ότι στα προγράμματα διετούς διάρκειας, σπουδαστής/-ρια, ο/η οποίος/-α απέτυχε στις αντεξετάσεις του Α΄ έτους, δικαιούται να συνεχίσει στο Β΄ Έτος σπουδών γνωρίζοντας ότι δεν θα του απονεμηθεί Δίπλωμα αλλά μόνο «Βεβαίωση Παρακολούθησης».
 4. Ο βαθμός στην ανεξέταση είναι ο μόνος που ισχύει, δε συμψηφίζεται με άλλους προηγούμενους βαθμούς και δεν υπερβαίνει το 50%.
 5. Ο/η σπουδαστής/-ρια μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες η αποτυχία του/της δεν οφείλεται σε ασύγνωστη αμέλεια ή συντρέχουν ελαφρυντικά γι΄ αυτόν/-ήν, να μεταφέρει για να παρακαθήσει σε ακόμη μια ανεξέταση, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών.
 6. Οι ανεξετάσεις διεξάγονται εντός δεκαπέντε ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου.

Ελλιπής φοίτηση

 1. Απουσία από κάθε διδακτική περίοδο μαθήματος λογίζεται ως μία απουσία.
 2. Οι απουσίες κοινοποιούνται στους/στις σπουδαστές/-ριες στο τέλος κάθε εξαμήνου και λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 15% στο σύνολο της βαθμολογίας του κάθε μαθήματος.
 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οι απουσίες σε συγκεκριμένο θέμα δεν οφείλονται σε ασύγγνωστη αμέλεια ή απρονοησία και ήταν αναπόφευκτες, όπως για σοβαρούς λόγους υγείας, το Συμβούλιο Προγραμμάτων Σπουδών ΜΙΕΕΚ αποφασίζει, ύστερα από αίτημα του/της σπουδαστή/-ριας, κατά πόσο θα του/της επιτραπεί να παρακαθίσει στις τελικές εξετάσεις του εν λόγω μαθήματος.
 4. Σπουδαστής/-ρια, του/της οποίου/-ας η συνολική παρακολούθηση είναι χαμηλότερη του 85% του συνολικού αριθμού των πραγματικών ωρών διδασκαλίας όλων των μαθημάτων, δε δικαιούται δίπλωμα, αλλά παίρνει ύστερα από αίτησή του, "Βεβαίωση Ελλιπούς Παρακολούθησης", στην οποία θα αναφέρονται τα μαθήματα που διδάχτηκε και το ποσοστό μαθημάτων που παρακολούθησε.
 5. Σε περιπτώσεις που σπουδαστές/-ριες συμμετέχουν σε ειδική αποστολή του Ινστιτούτου με απόφαση της Αρμόδιας Αρχής στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό ή απασχολούνται σε άλλη δραστηριότητα του Ινστιτούτου, η οποία τους ανατέθηκε από τη Διεύθυνση, ή απουσιάζουν για συνδικαλιστική δραστηριότητα με έγκριση της Διεύθυνσης, ή απουσιάζουν λόγω υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, δεν σημειώνονται απουσίες. Για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά προσκομίζονται σχετικά πιστοποιητικά.
 6. Σε αξιωματούχους (όχι πέραν των τεσσάρων) της ΣΠ.ΕΝ.ΜΙΕΕΚ., οι οποίοι κατονομάζονται από τη Σπουδαστική Ένωση στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, παραχωρείται από τη Διεύθυνση άδεια απουσίας για σκοπούς συμμετοχής τους σε εργασία για την εξυπηρέτηση της Φοιτητικής Κοινότητας.

Γραπτές εξετάσεις

 1. Ο σπουδαστής/-ρια παρακάθεται στις γραπτές εξετάσεις των ακαδημαϊκών εξαμήνων και τελικές εξετάσεις στα μαθήματα, τα οποία εξετάζονται γραπτώς. Περιπτώσεις μη συμμετοχής σε ενδιάμεσες εξετάσεις ή τελικές εξετάσεις εξαμήνου ή αντεξετάσεις εξετάζονται από το Συμβούλιο Διδασκόντων/ουσών.
 2. Σπουδαστής/-ρια που συλλαμβάνεται να αντιγράφει σε γραπτές εξετάσεις χάνει όλες τις μονάδες που αντιστοιχούν στο εξεταζόμενο θέμα. Όπου είναι δυνατόν τα στοιχεία, από τα οποία ο/η σπουδαστής/-ρια αντέγραψε, επισυνάπτονται στο γραπτό του δοκίμιο. Ο/η Επιτηρητής/-ρια της σχετικής εξέτασης αναγράφει απαραίτητα σχετική παρατήρηση στο γραπτό δοκίμιο του/της φοιτητή/-τριας. Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται για τους/τις σπουδαστές/-στριες που αλληλοβοηθούνται την ώρα της εξέτασης. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των παραπάνω παραπτωμάτων.
 3. Αναλυτικοί κανονισμοί για τις γραπτές εξετάσεις διανέμονται στους/στις σπουδαστές/-ριες με το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Δικαιώματα, Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Σπουδαστών/-ριών

 1. Κάθε σπουδαστής/-ρια έχει δικαίωμα στην παροχή εκπαίδευσης όπως αυτή καθορίζεται στα προγράμματα του Ινστιτούτου.
 2. Κάθε σπουδαστής/-ρια ατομικά ή μαζί με άλλους σπουδαστές/-ριες έχει το δικαίωμα να υποβάλλει εγγράφως αιτήσεις, εισηγήσεις ή παράπονα προς τη Διεύθυνση του Ινστιτούτου.
 3. Τηρουμένων των παρόντων Κανονισμών, ο/η σπουδαστής/-ρια εκτελεί τα καθήκοντα του/της σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικού Συντονιστή/-ριας ΜΙΕΕΚ.
 4. Ο/η σπουδαστής/-ρια παρακολουθεί συστηματικά τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του.
 5. Η περίοδος πρακτικής εξάσκησης στη Βιομηχανία αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης και κατά τη διάρκειά της ο/η σπουδαστής/-ρια υπόκειται στους Κανονισμούς του Ινστιτούτου και τις δεσμεύσεις που προέρχονται από το συμβόλαιο εργασίας.
 6. Ο σπουδαστής/-ρια έχει υποχρέωση να συμπληρώσει την απαιτούμενη περίοδο πρακτικής εξάσκησης στη βιομηχανία του κλάδου σπουδών του ή άλλη μονάδα στην οποία εκτελεί συναφή εργασία και την οποία εγκρίνει η Διεύθυνση του Ινστιτούτου και με πρόνοιες κατάρτισης και όρους εργοδότησης τους οποίους εγκρίνει το Συμβουλευτικό Σώμα.
 7. Οι σπουδαστές/-ριες αναμένεται να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου.
 8. Οι σπουδαστές έχουν υποχρέωση να σέβονται και να προστατεύουν την περιουσία του Ινστιτούτου. Επιβαρύνονται ατομικά ή συλλογικά, ανάλογα με την περίπτωση, για ζημιές που προκαλούνται από κακόβουλη πράξη ή παράλειψή τους.
 9. Ο/η σπουδαστής/-ρια έχει υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα τη Διεύθυνση του Ινστιτούτου σε περίπτωση που αναγκάζεται να απουσιάσει από τα μαθήματα ή από τις εξετάσεις.

Δικαιώματα Σπουδαστών/-ριών

 1. Ο/η σπουδαστής/-ρια τηρεί τους εκάστοτε κανονισμούς του Ινστιτούτου και τις οδηγίες της Διεύθυνσης, συμπεριφέρεται με τρόπο πολιτισμένο έναντι των συμφοιτητών/-τριών του/της, του προσωπικού του Ινστιτούτου και γενικά των συνανθρώπων του/της και αποφεύγει ενέργειες που δυνατόν να δυσφημίσουν το Ινστιτούτο ή να κλονίσουν με οποιοδήποτε τρόπο την εμπιστοσύνη του κοινού σ' αυτό.
 2. Πειθαρχικοί Κανονισμοί και διαδικασίες που εγκρίνονται από το Συμβούλιο ΜΙΕΕΚ ρυθμίζουν το χειρισμό πειθαρχικών παραπτωμάτων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του/της σπουδαστή/-ριας στα ΜΙΕΕΚ και της πρακτικής του κατάρτισης στη Bιομηχανία.
 3. Την ευθύνη για την πειθαρχία των σπουδαστών/-ριών φέρει το Διδακτικό Προσωπικό και ο/η Γενικός/ή Συντονιστής/-ρια, ο/η οποίος/-α και αποφασίζει αν ένας/μία σπουδαστής/-ρια θα προσαχθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου για συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψή του/της.
 4. Κατά την εξέταση πειθαρχικών υποθέσεων τηρούνται οι αρχές της φυσικής δικαιοσύνης, ο/η σπουδαστής/-ρια δικαιούται να λάβει γνώση των εναντίον του/της κατηγοριών, να εκφράσει την άποψή του/της και να τύχει αμερόληπτης και δίκαιης αντιμετώπισης. Η απόφαση γνωστοποιείται σ' αυτόν/-ήν γραπτώς εντός μίας εβδομάδας.

Αργίες

Οι αργίες του Ινστιτούτου είναι:
 • όλες οι αργίες της δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας
 • οι διακοπές των Χριστουγέννων (2 εβδομάδες)
 • οι διακοπές του Πάσχα (2 εβδομάδες)
Σε περίπτωση απρόβλεπτης απώλειας χρόνου παρατείνεται ανάλογα η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

 1. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις οργανώνονται από το Ινστιτούτο και είναι υπό την ευθύνη του/της Επαρχιακού/ή Συντονιστή/-ριας.
 2. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και καθορίζονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε Προγράμματος Σπουδών.
 3. Σπουδαστής/-ρια που απουσιάζει από εκπαιδευτική επίσκεψη θεωρείται ότι σημειώνει τόσες απουσίες όσες και τα αντίστοιχα μαθήματα της ημέρας της επίσκεψης.
 4. Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εξωτερικό οργανώνονται ύστερα από άδεια της Αρμόδιας Αρχής.

Τροποποίηση κανονισμών

Για θέματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τους παρόντες Κανονισμούς και δεν εμπίπτουν στους όρους εντολής του Συμβουλίου Προγραμμάτων Σπουδών, αποφασίζει η Αρμόδια Αρχή.

Οι Κανονισμοί υπόκεινται σε τροποποιήσεις ύστερα από εισήγηση του Συμβουλευτικού Σώματος των ΜΙΕΕΚ και έγκριση της Αρμόδιας Αρχής.

Η τήρηση των κανονισμών σπουδών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για να τηρηθεί το υψηλό επίπεδο σπουδαστικής και διδακτικής αντίληψης και σωστής οργάνωσης των ΜΙΕΕΚ. Ο/η σπουδαστής/-ρια που εγγράφεται θεωρείται ότι έλαβε γνώση όλων των σημείων του παρόντος κανονισμού και συμφωνεί απόλυτα με αυτούς.