• Αρχή
  • Προγράμματα Σπουδών
  • CROP - Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες

CROP - Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Το πρόγραμμα θα καταστήσει τον/την σπουδαστή/-ρια ικανό/ή να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με τις αρχές των μεθόδων που εφαρμόζονται στη βιολογική γεωργία, χρησιμοποιώντας ένα φάσμα τεχνικών που βοηθούν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και μειώνουν τη ρύπανση.

Με το τέλος του προγράμματος, ο/η σπουδαστής/-ρια θα είναι σε θέση:
  • Να εφαρμόζει στις βιολογικές καλλιέργειες τις γνώσεις του για τα φυτά, να εκμεταλλεύεται τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους και να γνωρίζει τις χρήσεις, τις ιδιότητες και τις επιπτώσεις της χρήσης των διαφόρων φυσικών ή τεχνητών διαλυμάτων.
  • Να αξιοποιεί τα δεδομένα που διαθέτει για επιτυχή σχεδιασμό και ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας.
  • Να κατανοεί τις έννοιες της οικονομίας και της θεωρίας της παραγωγής και να χρησιμοποιεί τις αρχές της οικονομίας για το σχεδιασμό και την εκμετάλλευση της φυτικής παραγωγής.
  • Να τηρεί τους απαιτούμενους, από την εθνική και διεθνή νομοθεσία, κανονισμούς και οδηγίες για τη δημιουργία και λειτουργία των βιολογικών καλλιεργειών.
  • Να συγκροτεί τμήματα οικονομοτεχνικών μελετών που σχετίζονται με τις επαγγελματικές δραστηριότητες.
  • Να ενημερώνεται για την εμπορία των βιολογικών προϊόντων, τις εξελίξεις στο χώρο δραστηριότητάς του και να διαχειρίζεται μια μονάδα παραγωγής βιολογικών κηπευτικών προϊόντων.
  • Να ενημερώνεται για την εμπορία των βιολογικών προϊόντων, τις εξελίξεις στο χώρο δραστηριότητάς του και να διαχειρίζεται μια μονάδα παραγωγής βιολογικών κηπευτικών προϊόντων.