• Αρχή
 • ΜΙΕΕΚ
 • Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας (αρχείο)

Τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (στο εξής ΜΙΕΕΚ), δημιουργήθηκαν με όραμα την προσφορά ευκαιριών στους πολίτες της Κύπρου και ιδιαίτερα στους νέους, για απόκτηση, βελτίωση ή αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστούν ικανότεροι για απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

Τα MIEEK απευθύνονται σε απόφοιτους Μέσης Γενικής ή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σε τομείς οι οποίοι δεν προσφέρονται σε Ανώτερο ή Μεταλυκειακό επίπεδο από άλλες Δημόσιες Σχολές ή συναφείς οργανισμούς της Δημοκρατίας.

Βασικός πυλώνας της υλοποίησης αυτού του οράματος και μέρος της στρατηγικής τους αποτελεί η πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας. Στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής αυτής, με τις κατάλληλες δομές και διαδικασίες, συμμετέχουν όλοι οι εσωτερικοί παράγοντες, οι σπουδαστές, αλλά και εμπλεκόμενες εξωτερικές κοινωνικές ομάδες.

Κινητήριος δύναμη στην επίτευξη του οράματος των ΜΙΕΕΚ είναι οι πιο κάτω βασικοί στόχοι:
 1. Η προσφορά προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία να απευθύνονται σε απόφοιτους/-ες Μέσης Εκπαίδευσης, σε τομείς οι οποίοι δεν προσφέρονται σε μεταλυκειακό επίπεδο από άλλες Δημόσιες Σχολές ή συναφείς οργανισμούς της Δημοκρατίας.
 2. Η προσφορά προγραμμάτων για διευκόλυνση της πρόσβασης και ένταξης στην αγορά εργασίας σε απόφοιτους/-ες Μέσης Εκπαίδευσης και σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης ή επανένταξης στην απασχόληση.
 3. Η προσφορά προγραμμάτων για περαιτέρω προώθηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης με έμφαση στην υποστήριξη της προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού και τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών.
 4. Η αποτελεσματικότερη προώθηση και υλοποίηση δράσεων που υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την μέτρηση επίτευξης των πιο πάνω στόχων, μετρούνται συγκεκριμένοι Δείκτες Ποιότητας:
 1. Επιτυχία στις εξετάσεις
 2. Ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης
 3. Ποσοστό απασχόλησης στην αγορά εργασίας
 4. Βαθμός ικανοποίησης σπουδαστών και αποφοίτων
 5. Βαθμός ικανοποίησης εργοδοτών
Οι πιο πάνω δείκτες αξιολογούνται πρώτιστα μέσα από την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας αλλά και από Προγραμματισμένες Έρευνες Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Για την επίτευξη των παραπάνω, τα ΜΙΕΕΚ αξιοποιούν Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας με τυποποιημένες διαδικασίες, το οποίο σχεδιάστηκε και έχει τεθεί σε εφαρμογή από την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας.

Είσοδος (κινητές συσκευές)