• Αρχή
  • Προγράμματα Σπουδών
  • CROP - Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες

CROP - Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Το πρόγραμμα θα καταστήσει τον/την σπουδαστή/-ρια ικανό/ή να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με τις αρχές των μεθόδων που εφαρμόζονται στη βιολογική γεωργία, χρησιμοποιώντας ένα φάσμα τεχνικών που βοηθούν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με το τέλος του προγράμματος, ο/η σπουδαστής/-ρια θα είναι σε θέση να:
  • Εφαρμόζει στις βιολογικές καλλιέργειες τις γνώσεις του για τα φυτά, εκμεταλλεύεται τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους γνωρίζοντας τις ιδιότητες και επιπτώσεις της χρήσης των διαφόρων φυσικών ή τεχνητών διαλυμάτων.
  • Αξιοποιεί τα δεδομένα που διαθέτει για επιτυχή σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας μονάδας βιολογικής καλλιέργειας.
  • Κατανοεί τις έννοιες της οικονομίας και της θεωρίας της παραγωγής και χρησιμοποιεί τις αρχές της οικονομίας για το σχεδιασμό και την εκμετάλλευση της φυτικής παραγωγής.
  • Τηρεί τους απαιτούμενους, από την εθνική και διεθνή νομοθεσία, κανονισμούς και οδηγίες για την δημιουργία και λειτουργία μιας μονάδας βιολογικής καλλιέργειας.
  • Συγκροτεί τμήματα οικονομοτεχνικών μελετών που σχετίζονται με τις επαγγελματικές δραστηριότητες.

Είσοδος (κινητές συσκευές)