• Αρχή
  • Προγράμματα Σπουδών
  • BAKER - Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική

BAKER - Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Οι απόφοιτοι του προγράμματος «Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική» θα μπορούν να εφαρμόζουν και να αξιοποιούν βασικές τεχνικές ικανότητες, επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις για να αναλάβουν βασικές θέσεις εργασίας σε αρτοποιεία ή ζαχαροπλαστεία. Η εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκομίσουν στην τάξη σε συνδιασμό με την εκτετμένη πρακτική κατάρτιση από τα εργαστηριακά μαθήματα και τη βιομηχανική εμπειρία, θα καταστίσει τους απόφοιτους ικανούς να παράγουν διάφορα είδη ψωμιών, αρτοποιημάτων και γλυκών. Επίσης, οι απόφοιτοι θα κατέχουν τις σωστές διαδικασίες, μεθόδους και τεχνικές παραγωγής σε αρτοποιεία ή ζαχαροπλαστεία. Οι δεξιότητες στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, των καθημερινών και εποπτικών λειτουργιών και της φροντίδα των πελατών θα βοηθήσουν τους απόφοιτους να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, κατανοώντας τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και ακολουθώντας συνάμα καλές πρακτικές στον χώρο εργασίας. Αναμένεται ότι οι απόφοιτοι θα εργοδοτηθούν σε βασικές θέσεις εργασίας σε αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, ξενοδοχεία ή άλλες επισιτιστικές επιχειρήσεις.

Με το τέλος του Προγράμματος οι σπουδαστές/σπουδάστριες θα είναι σε θέση να:
  • Κατέχουν τις απαραίτητες ικανότητες και γνώσεις στη διαχείριση της υγιεινής των τροφίμων και της ασφάλειας σε αρτοποιείο ή ζαχαροπλαστείο.
  • Κατέχουν επαγγελματικές ικανότητες και τεχνικές δεξιότητες στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής.
  • Καθορίζουν ποιοτικά κριτήρια σε σχέση με τη λειτουργία ενός αρτοποιείου ή ζαχαροπλαστείου.
  • Σχεδιάζουν και αναπτύσσουν ένα σωστό εδεσματολόγιο αρτοποιείου ή ζαχαροπλαστείου και να αξιολογούν την επίδρασής του, τόσο στο κόστος παραγωγής, όσο και στην κερδοφορία της επιχείρησης.
  • Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της τεχνολογίας υλικών, της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων και της ποιότητας στην παραγωγή εδεσμάτων.
  • Παρασκευάζουν κλασσικά ή σύγχρονα ψωμιά, αρτοποιήματα και γλυκά.
  • Κατέχουν βασικές γνώσεις στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και των λειτουργιών μιας επιχείρησης.
  • Αφομοιώσουν μια ποιοτική κουλτούρα και παραγωγής εδεσμάτων με σκοπό να παράσχουν άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες.

Είσοδος (κινητές συσκευές)