• Αρχή
  • ΜΙΕΕΚ
  • Σκοπός και Στόχοι

Σκοπός και Στόχοι

Σκοπός των ΜΙΕΕΚ είναι να προσφέρουν σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία θα παρέχουν επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες και ταυτόχρονα θα χαρακτηρίζονται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα προς τις ραγδαία επιτελούμενες αλλαγές στην απασχόληση, την οικονομία, τα επαγγέλματα και το περιεχόμενο των επαγγελμάτων.

Η αναγκαιότητα για ίδρυση των ΜΙΕΕΚ έχει προκύψει από:
  • τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, την έκρηξη των γνώσεων και την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένα που επιβάλλουν συνεχή σχέση του πολίτη με το χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • τις ανάγκες των αποφοίτων της Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι/-ες δεν ακολουθούν Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, αλλά χρειάζονται εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας
  • τις ανάγκες των εργαζομένων, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν πρόσθετη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε συγκεκριμένα προγράμματα ή γνωστικά αντικείμενα (στο πλαίσιο της Δια Βίου Εκπαίδευσης), ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των επαγγελμάτων που ασκούν
  • τις σχετικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Βασικοί στόχοι των ΜΙΕΕΚ

  • Η προσφορά προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία να απευθύνονται σε απόφοιτους/-ες Μέσης Εκπαίδευσης σε τομείς, οι οποίοι δεν προσφέρονται σε μεταλυκειακό επίπεδο από άλλες Δημόσιες Σχολές ή συναφείς οργανισμούς της Δημοκρατίας.
  • Η προσφορά προγραμμάτων για διευκόλυνση της πρόσβασης και ένταξης στην αγορά εργασίας σε απόφοιτους/-ες Μέσης Εκπαίδευσης και σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης ή επανένταξης στην απασχόληση.
  • Η προσφορά προγραμμάτων για περαιτέρω προώθηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης, με έμφαση στην υποστήριξη της προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού και τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών.
  • Η αποτελεσματικότερη προώθηση και υλοποίηση δράσεων που υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είσοδος (κινητές συσκευές)