• Αρχή
  • Προγράμματα Σπουδών
  • FOREMAN - Εργοδηγός Δομικών και Τεχνικών Έργων

FOREMAN - Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Οι απόφοιτοι/-τες του προγράμματος «Εργοδηγός Δομικών και Τεχνικών Έργων» θα μπορούν να εφαρμόζουν και να αξιοποιούν βασικές τεχνικές ικανότητες, επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις για να αναλάβουν βασικές θέσεις εργασίας ως εργοδηγοί σε εργοτάξια δομικών και τεχνικών έργων.

Η εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκομίσουν στην τάξη, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη πρακτική κατάρτιση από τα εργαστηριακά μαθήματα και τη βιομηχανική εμπειρία, θα καταστήσει τους/τις απόφοιτους/-τες ικανούς/-ές να απασχοληθούν σε ένα ευρύ φάσμα της οικοδομικής βιομηχανίας. Θα μπορούν να εργαστούν, στην Κύπρο και γενικά σε όλη την ΕΕ σε κάθε είδους οικοδομή ή τεχνικό έργο.

Θα μπορούν επίσης να εξελιχτούν σε εργολήπτες/-τριες αφού αποκτήσουν την απαραίτητη από τον νόμο πείρα.

Είσοδος (κινητές συσκευές)